0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Ochrana osobných údajov

V tejto sekcii si Vám, ako tzv. dotknutým osobám, dovoľujeme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“).

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je:
ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava IČO: 35909790

Webová stránka: https://www.asko-nabytok.sk

(ďalej len „my“ alebo „spoločnosť ASKO – NÁBYTOK“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame rôznymi formami (manuálne či automatizovane), z rôznych dôvodov (napr. uzatvorenie zmluvy, zapojenie do vernostného programu…) a na základe rôznych právnych základov (napr. plnenie zmluvných povinností, súhlas dozknutej osoby…). Každopádne, spoločnosť ASKO – NÁBYTOK dbá o to, aby osobné údaje dotknutých osôb boli za každých okolností chránené v čo najvyššej možnej miere, a aby pri ich spracúvaní boli dodržiavané všetky príslušné ustanovenia nariadenia GDPR a Zákona. Nižšie Vám uvedieme najzákladnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

A. Ako získavame vaše osobné údaje a ktoré kategórie údajov používame?

Vaše osobné údaje väčšinou získavame priamo od Vás.

Najčastejšie ide o kontaktné údaje, ktoré nám sami uvediete pri uzatváraní kúpnych zmlúv (či už v našom kamennom obchode alebo online), pri návšteve našej webovej stránky, pri písomnej alebo telefonickej komunikácii, pri účasti v našich súťažiach, zapojení sa do nášho vernostného programu a pod.

Za istých okolností však môže byť potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré získavame od iných spoločností, orgánov štátnej správy alebo z iných zdrojov nepochádzajúcich priamo od dotknutých osôb.

Relevantné osobné údaje môžu byť: údaje o totožnosti (napr. meno/priezvisko, adresa, email, tel. číslo, deň a miesto narodenia, štátna príslušnosť), legitimačné a autentifikačné údaje (napr. výpisy z obchodného registra, údaje z preukazu totožnosti, podpisový vzor), údaje v rámci nášho obchodného vzťahu (napr. platobné údaje, údaje o objednávkach), fotografické záznamy a videozáznamy (napr. z bezpečnostných kamier), cookies, ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami. Pre každý účel spracúvame Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu.

Vždy máte na výber, či chcete s nami komunikovať elektronickou, listinnou alebo telefonickou formou. Elektronická (e-mailová) komunikácia môže byť za určitých okolností z technických dôvodov nezašifrovaná.

B. Účely a právne základy spracúvania

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Účely spracúvania údajov sú založené na Vami poskytnutom dobrovoľnom súhlase so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel. Môže ísť o prípady účasti v súťaži, zapojenie do vernostného programu alebo prihlásenie do odberu informácií o nadchádzajúcich akciách, súťažiach, aktivitách, službách a výrobkoch spoločnosti ASKO – NÁBYTOK prostredníctvom emailu s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť nami poskytované služby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Pozn.: Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením učineným v našom sídle po predošlej dohode, v listinnej forme oznámením doručeným na naše sídlo, prehlásením zaslaným na e-mailovú adresu: GDPR@asko.net, na svojom užívateľskom profile alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení (v emaily). V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely

Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Účely spracúvania údajov vyplývajú z vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktoré predchádzajú zmluvne upraveným obchodným vzťahom a z plnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ako napr. spracovanie objednávky, dodanie objednaných tovarov a služieb, prípadné uplatňovanie ďalších zmluvných nárokov, vrátane nárokov z vád tovarov alebo služieb.

Plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Účely spracúvania údajov vyplývajú v jednotlivých prípadoch z právnych predpisov. K týmto právnym povinnostiam patrí napríklad plnenie povinnosti uchovávania, archivácie a identifikácie, napr. v rámci predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí, predpisov v oblasti daní a súvisiacich kontrolných a oznamovacích povinností a spracúvanie údajov na požiadanie orgánov verejnej moci.

Plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Niektoré osobné údaje môže byť potrebné spracúvať nad rámec vyššie uvedených právnych základov. Oprávnené záujmy predstavujú najmä výber vhodných obchodných partnerov, uplatňovanie právnych nárokov, spracovanie nárokov týkajúcich sa zodpovednosti pri porušení záväzkov, kontrolu vstupu a prístupu do našich predajní, priamy marketing, ochrana nášho majetku, objasnenie možných porušení pravidiel Compliance, predchádzanie trestným činom a spracovanie škodových udalostí vyplývajúcich z obchodného vzťahu.

Pozn.: Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 116 ods. 14 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk – tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

C. Kto je prijímateľom Vašich osobných údajov?

V rámci spoločnosti ASKO – NÁBYTOK dostanú prístup k osobným údajom, ktoré ste poskytli, iba tie úseky, ktoré tieto údaje potrebujú na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, alebo na plnenie oprávnených záujmov.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov môžu byť za určitých okolností využívaní tiež niektorí sprostredkovatelia. V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely sú týmito sprostredkova­teľmi najmä:

  • spoločnosť Inveo.cz s.r.o., IČO: 28541669, so sídlom: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, spoločnosť vedená u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 149063
  • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, so sídlom: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, spoločnosť vedená u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 218977

V rámci ďalších zmluvných vzťahov poverujeme tiež sprostredkovateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k Vašim osobným údajom – ide napríklad o našich dodávateľov, vrátane poskytovateľov externých účtovných, právnych alebo bezpečnostných služieb. Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane Vašich osobných údajov podľa nariadenia GDPR a Zákona je pritom s každým sprostredkovateľom zmluvne zabezpečené.

Vaše osobné údaje sa navyše môžu na účely plnenia zmluvných povinností prenášať aj na našu „sesterskú“ spoločnosť ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o., so sídlom Nákupní 444/6, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy, IČO: 41193946.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

Vaše osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Každopádne, prenos do tretích krajín by bol možný iba vtedy, ak (a) Európska komisia rozhodla, že konkrétna tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, (b) ak sa s príjemcom údajov dohodlo poskytnutie primeranej záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ), alebo © by ste nám na tieto účely poskytli svoj súhlas.

D. Ako dlho sa Vaše osobné údaje uchovávajú?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie vyššie uvedených účelov. Relevantné sú pritom najmä zákonné povinnosti uchovávania podľa príslušných právnych predpisov (napr. zákonné lehoty na archivovanie účtovných dokladov a obchodnej evidencie, lehoty upravujúce premlčanie zmluvných nárokov a pod.). Na dobu uchovávania osobných údajov môže mať vplyv aj napríklad prebiehajúce súdne, správne, trestné a iné konania.

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde k jeho skoršiemu späť vzatiu.

E. Ste povinní poskytovať údaje?

V rámci našich obchodných vzťahov je potrebné, aby ste poskytli tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, vykonávanie a ukončenie obchodného vzťahu a na plnenie s tým súvisiacich povinností, k získavaniu ktorých nás zaväzuje zmluva, právny predpis alebo ktoré sme na základe oprávnených záujmov oprávnení získavať. Bez týchto údajov spravidla nebudeme schopní nadviazať s Vami obchodný vzťah.

Pri niektorých „doplnkových“ službách (napr. zasielanie informačných emailov, zapojenie do vernostného programu, účasť v súťaži atď.) od Vás vyžadujeme súhlas so spracúvaním osobných údajov, bez ktorého Vám nemôžeme poskytnúť uvedenú „doplnkovú“ službu.

F. Aké práva dotknutých osôb máte?

Za predpokladu splnenia zákonných predpokladov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • Právo na požiadanie získať bezplatne informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame.
  • Právo na opravu nesprávnych osobných údajov.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
  • Právo na prenosnosť týchto údajov (t. j. preniesť osobné údaje na iného prevádzkovateľa).
  • Právo na namietanie (uvedené súvisí najmä s priamym marketingom).
  • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv sa prosím obráťte, písomne alebo e-mailom, na našu dole zodpovednú osobu uvedenú nižšie.

Pokiaľ so spracúvaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Ružinov.

Pre viac informácií ohľadom práv dotknutých osôb môžete tiež navštíviť webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/…knutych-osob

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa: ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava
Email: GDPR@asko.net