Osobné odbery vždy zadarmo
95 % produktov skladom
Milión spokojných zákazníkov
Košík 0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Whistleblowing. Správa sťažností

Správa sťažností pri porušení zákona
Nahlásiť teraz
Podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci preverujeme všetky oznámenia a dôkladne ich prešetrujeme.

Podrobnosti o systéme oznamovateľov

Základným kameňom oznamovacieho systému je zásada anonymity. Zaručujeme vám, že poskytujeme najvyššiu možnú ochranu oznamovateľom, dotknutým osobám aj zamestnancom, ktorí sa podieľajú na objasnení daného oznámenia. Netoleruje sa nátlak na oznamovateľov a ani na žiadne osoby, ktoré presadzujú korektné správanie. Pre dotknutú osobu platí prezumpcia neviny, pokiaľ nie je preukázané, že sa dopustila protiprávneho konania. Vyšetrovanie prebieha pri zachovaní maximálnej dôvernosti. K informáciám sa pristupuje nepredpojato, ich spracovanie je rýchle a celý proces je zabezpečený.

Spravedlnost

Informácie pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Whistleblowing je termín používaný na komunikáciu, keď oznamovateľ informuje svojho zamestnávateľa o protispoločenskej činnosti, ktorého sa dopustila iná osoba na pracovisku alebo v súvislosti s výkonom činnosti pre zamestnávateľa.

Podľa Zákona je spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., IČO: 35 909 790, so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava („spoločnosť ASKO“), povinná od 1. 9. 2023 zaviesť vnútorný oznamovací systém pre konanie, ktoré má znaky kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ako aj závažnej protispoločenskej činnosti, ktorou sa rozumejú (i) trestné činy uvedené v § 2 písm. d) zákona, (ii) trestné činy, za ktoré Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 2 roky, (iii) správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom a (iv) správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Spoločnosť ASKO poverila v súlade s § 10 ods. 1 Zákona plnením úloh zamestnávateľa nasledujúcu zodpovednú osobu: pán Dr. Alex Kroll, Chief Compliance Ofiicer/CCO a pani Iveta Tichotová, vedúca finančného a účtovného oddelenia spoločnosti Asko. Uvedeným nie je dotknutá možnosť oznamovateľa podať oznámenie aj materskej spoločnosti F. u. G. Beteiligungs GmbH für Asko, so sídlom Porta Westfalica, Bakenweg 16-20, PSČ 32457, Spolková republika Nemecko, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bad Oyenhausen pod registračným číslom HRB 9730.

Ako je možné podať oznámenie?

Oznámenie prostredníctvom vnútorného oznamovacieho systému môžete využiť, ak ste osoba, ktorá pre spoločnosť ASKO vykonávala alebo vykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť, popr. osoba, ktorá bola alebo je so spoločnosťou ASKO v kontakte v súvislosti s výkonom práce alebo inou obdobnou činnosťou, najmä pokiaľ ste zamestnanec, brigádnik, praktikant, stážista, uchádzač o zamestnanie, ale aj dodávateľ, obchodný partner a jeho zamestnanec, prípadne pokiaľ ste osobou, ktorá spĺňa iné kritériá, na základe ktorých môžete byť považovaný za oznamovateľa podľa § 2 písm. a) Zákona.

Ak máte informácie o tom, že došlo alebo má dôjsť v spoločnosti ASKO k možnej protispoločenskej činnosti, môžete podať oznámenie v štátnom jazyku jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • v listinnej podobe,
  • elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu (tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle Zákona),,
  • telefonicky alebo
  • osobne.

Pre potreby podania oznámenia bol zriadený aj oznamovací portál, na ktorý sa dostanete cez internetové stránky spoločnosti ASKO: www.asko-nabytok.sk/whistleblowing.

Pri podaní oznámenia vždy uvádzajte svoje meno, priezvisko a dátum narodenia či iný identifikátor na overenie totožnosti. V opačnom prípade vám nebude možné poskytnúť ochranu pred odvetnými opatreniami! Príslušné osoby určené pre prijatie a vybavenie oznámenia majú povinnosť mlčanlivosti a jej porušenie je sankcionované.

Oznámenie podané v listinnej podobe

Oznámenie môžete podať v listinnej podobe poštou na adresu sídla spoločnosti ASKO:

Iveta Tichotová (do vlastných rúk)
ASKO nábytek, spol. s r.o.
Nákupní 444/6
102 00 Praha 10 – Štěrboholy

Zásielku je potrebné označiť nápisom „Whistleblowing – neotvárať“ či iným obdobným textom.

Oznámenie podané elektronicky

Oznámenie môžete podať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy:
whistleblowing@asko.net

Oznámenie podané telefonicky

Na účely telefonického oznámenia bola zriadená telefonická linka, ktorú môžete využiť na podanie oznámenia.

Oznámenie môžete podať na telefónne číslo +420 778 757 841.

Oznámenie podané osobne

Oznámenie môžete podať aj osobne, ak o to oznamovateľ zodpovednú osobu požiada. Osobné stretnutie zodpovedná osoba umožní v primeranej lehote.

Príslušnými osobami určenými na účely prijatia a vybavenie oznámenia sú:

  • pán Dr. Alex Kroll, Chief Compliance Officer/CCO,
  • paní Iveta Tichotová, vedúca finančného a účtovného oddelenia Spoločnosti ASKO.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov („úrad“) do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Oznámenie môžete podať aj príslušnému orgánu. Orgánom príslušným na prijatie oznámenia je úrad (poštou/osobne na adrese: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava, elektronicky: https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail), prokuratúra (písomne alebo ústne do zápisnice) alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou, alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej únie (napr. https://www.eppo.europa.eu/sk/form/eppo-report-a-crime).

Oznámenie môže byť aj anonymné.

Podaním oznámenia nie je dotknutá povinnosť oznamovateľa oznámiť spáchanie trestného činu alebo prekazenie trestného činu podľa Trestného zákona.

ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o.