0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Všeobecné obchodné podmienky pre kamenné predajne (platné do 20.1.2020)

V Bratislave dňa 25.5.2018
ASKO – NÁBYTOK, spol.s r.o.

Jednajúcí:
Michal Moureček, konateľ
Achim Fahrenkamp, konateľ

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, IČO 35 909 790

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru.

1.2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci podpisom kúpnej zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú s účasťou zmluvného dojednania medzi ním a predávajúcim.

1.3 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na komerčné účely, napr. do stravovacích zariadení, reštaurácií, barov, hotelov a pod. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely než je použitie v domácnosti.

II. Dodanie/prevzatie tovaru

2.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s kúpnou zmluvou. Prevziať tovar je kupujúci oprávnený len, ak vopred uhradí celú kúpnu cenu tovaru.

2.2 Tovar, ktorý sa nachádza na sklade v prevádzkarni predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať v tomto sklade do 5 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny. Ak si zákazník v stanovenej lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený dodať tento tovar na náklady kupujúceho na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve potom, čo kupujúcemu deň vopred oznámil čas dodania neprevzatého tovaru. Ak kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru za uvedených podmienok, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň uskladnenia, ako i náklady, ktoré predávajúcemu márnou snahou doručiť tovar vzniknú.

2.3 Dodacia lehota na dodávku tovaru, ktorý sa nenachádza v sklade, je dohodnutá v kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred termínom stanoveným v kúpnej zmluve, pokiaľ termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň tri dni pred predčasným dodaním tovaru. Ak je dodávateľ predávajúceho v omeškaní s dodaním tovaru tak, že dodacia lehota stanovená v kúpnej zmluve nie je dodržaná, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne (mailom, faxom). Kupujúci je povinný prevziať tovar do 5 dní, odkedy bol na dodanie tovaru predávajúcim upozornený, resp. náhradnej dodacej lehoty v sklade prevádzkarne predávajúceho.

2.4 Výdajné sklady sa nachádzajú v predajniach zapísaných pre predávajúceho v živnostenskom registri, ak nie je predávajúcim uvedené inak.

2.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný sa preukázať originálom kúpnej zmluvy.

2.6 Miesto dodania je možné osobitne dohodnúť v kúpnej zmluve. V tomto prípade je kupujúci povinný zabezpečiť prístupovú cestu.

2.7 V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne dodania tovaru podľa predchádzajúceho odstavca, je kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru splnomocnenou osobou, ktorá predloží originál kúpnej zmluvy a doklad o zaplatení kúpnej ceny a tovar od predávajúceho prevezme. Pri doprave na vyššie poschodia je kupujúci povinný zaplatiť doplatok predávajúcemu podľa cenníka platného v čase nákupu, pokiaľ nie je možné použiť nákladný výťah. Kupujúci má právo tovar pri prevzatí rozbaliť a skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru. Ak kupujúci zistí rozdiely v kvalite alebo množstve, uvedú sa tieto skutočnosti v kúpnej zmluve a dodacom liste.

2.8 Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

2.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí kúpnej zmluvy písomne dohodnú na jej zmenách, dodacia lehota pôvodne v zmluve stanovená sa primerane predlžuje, pokiaľ nebude výslovne písomne stanovené inak.

2.10 Vzorky tovaru vystavené v predajni sú nepredajné, ak nie je výslovne dohodnuté alebo ustanovené inak.

III. Ceny

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak (ďalej len „kúpna cena“). V cene nie je zahrnutá doprava tovaru, montáž, dekorácia apod. Ceny za tieto služby sú účtované osobitne.

3.2 Ceny majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty.

IV. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, ako aj ceny za dopravu tovaru, montáž, dekoráciu apod.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a) pri uzavretí kúpnej zmluvy v pokladni predávajúceho, alebo b) bankovým prevodom na účet určený predávajúcim.

4.3 Ak sa jedná o tovar na objednávku, zaplatí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy splátku vo výške 25 % kúpnej ceny vrátane DPH, pokiaľ nie je pri uzavretí kúpnej zmluvy dohodnuté inak. Zostávajúcu časť kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť pred prevzatím tovaru. Ak kupujúci neuhradí tovar včas alebo vôbec, alebo iným spôsobom zabráni dodaniu tovaru, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 25 % kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci prehlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.

V. Výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru na dohodnutom mieste.

5.2 Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste.

5.3 Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny, ako aj ceny za dopravu tovaru, montáž, dekoráciu apod. kupujúcim. Bezhotovostné platby sa považujú za splnené pripísaním čiastky na účet predávajúceho.

VI. Zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia v rozpore s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

6.2 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na závady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel prírodných materiálov (napr. kože), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú u nábytkových látok drobné odchýlky vo vzoroch látky alebo v tóne farby), lakovaných alebo kachličkových plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov čalúneného nábytku v rámci tolerancie. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

6.4 Záručná doba je pre spotrebiteľa 24 mesiacov. V prípade použitej veci je záručná doba 12 mesiacov.

6.5 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.6 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená osobne spolu s písomným predložením predajného dokladu alebo doporučeným listom alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie s kópiou zmluvy. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.
  • ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.7 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.

6.8 Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, a to v zákazníckom servise predajní zapísaných pre predávajúceho v živnostenskom registri, ak nie je predávajúcim uvedené inak.

6.9 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

6.10 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim či neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou kupujúcim.

6.11 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.12 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

6.13 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.

6.14 V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za tovar kupujúcemu, a to z opodstatneného dôvodu (napr. zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy, nedodanie tovaru v termíne), môže byť čiastka do výšky 100,– euro (vrátane) vyplatená kupujúcemu v hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade, že čiastka prevyšuje 100,– euro, bude v primeranej lehote, ktorá spravidla nepresiahne 20 dní, vrátená kupujúcemu bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci predávajúcemu za týmto účelom oznámi alebo poštovou poukážkou, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

6.15 V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na servis.sk@asko.net). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z., ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Na stiahnutie dokumentu prosím kliknite tu.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia slovenským právom.

7.2 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

7.3 Kúpna zmluva, ako i jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

7.4 Osobitné dojednania so zákazníkom písomne dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore. Podpisom kúpnej zmluvy zároveň zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

VIII. Informácie o spracovaní osobných údajov

Predávajúci bude v postavení správcu osobných údajov spracovávať osobné údaje kupujúceho (Subjektu údajov) uvedené v kúpnej zmluve a súvisiacom právnom vzťahu.

8.1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ SPRACOVANÉ:
• meno a priezvisko,
• poštová adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt.

8.2. ÚČELOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

8.2.1 Realizácia zmluvného vzťahu – nákup tovaru v prevádzkových miestach ASKO

8.2.2 Riešenie reklamácií

8.3. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ NASLEDUJÚCIM TRETÍM OSOBÁM:

8.3.1 Správca zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho.

8.3.2 Spracovanie osobných údajov je realizované Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
a) PORTA IT-Service GmbH & Co.KG, Porta Westfalica; eingetragen beim AG
Bad Oeynhausen; HR A 2734; Geschäftsführer Achim Fahrenkamp,
Michael Wirtz, pers. haft. Gesellschafter: IT Beteiligungs GmbH, Porta
Westfalica; eingetragen beim AG Minden HR B 4860; vertreten durch die
Geschäftsführer Achim Fahrenkamp, Michael Wirtz
b) IRS international repair service GmbH, Ulmer Str. 160, D-86156 Augsburg
prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb
a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

8.3.3 V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nezbytným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“).

8.4. POUČENIE

8.4.1 Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.4.2 Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcom poskytované dobrovoľne.

8.4.3 Predávajúci realizuje všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení s predajom tovaru v jeho prevádzkových miestach.

8.4.4 Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje, že:
1) osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho
slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

2) pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu

3) Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil
zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia

4) Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretej
zeme, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným
tretím osobám,

5) Subjekt údajov má právo (napr. emailom či prostredníctvom poštovej
zásielky)

a) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, tzn.
vziať udelený súhlas späť.
b) upravovať svoje osobné údaje a ich rozsah
c) požadovať od Správcu informácie, aké jeho osobné údaje spracováva
d) právo požadovať od Správcu prístup ku svojim osobným údajom, ich
opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť
námietku proti spracovaniu
e) má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi ako aj
f) právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ak má za to, že
Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore
s Nariadením.