0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Pravidlá súťaže "Fandíme našim"

Úplné pravidlá súťaže „Fandíme našim“ s ASKO NÁBYTOK spol. s r.o.

Text nižšie predstavuje úplné pravidlá súťaže „FANDÍME NAŠIM“ (ďalej iba „súťaž“). Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a podmienkami súťaže.

I.

Organizátorom súťaže je spoločnosť ASKO nábytok, s. r. o., so sídlom: Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, zapísaná dňa 4. 12. 2004 do OR vl. 34023/B ved. Okresného súdu v Bratislave I.

II. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 25. 4. 2016 do 29. 4. 2016 (ďalej iba „doba konania súťaže“) na sociálnej sieti Facebook (ďalej iba FB) spoločnosti ASKO Nábytok SR.

III. Účasť v súťaži a určení výhercu

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá dovŕšila v deň začiatku súťaže, tj. 25.4.2016, vek 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Účastník súťaže musí byť fanúšikom FB stránky ASKO Nábytok SR. Pre účastníkov súťaže (ďalej iba „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“) platia nasledujúce pravidlá:

 1. Podmienkou účasti je registrácia – užívateľského profilu na sociálnej sieti FB a označenie to sa mi páči FB stránky ASKO Nábytok SR.
 2. Každý súťažiaci musí dodržovať všetky pravidlá používania sociálnej siete FB www.facebook.com/terms.php.
 3. Súťažiaci má právo publikovať každý deň iba jednu odpoveď na FB stránke ASKO Nábytok SR, ktorá bude vyhlásená vždy každý deň do 11:00 hod.
 4. Organizátor zverejní súťažnú otázku, resp. zadanie, doba konania súťaže a odmenu výhercu na svojich FB stránkach.
 5. Prijatie súťažného príspevku do súťaže, záväzky a prehlásenie účastníka:
  • autorom odpovede a príspevku je osoba, ktorá sa do súťaže prihlásila, alebo má riadny súhlas od autorov súťažného materiálu k jeho použitiu, účasťou v súťaži neporušuje práva tretích osôb, ktorá týmto osobám môžu plynúť z práv duševného vlastníctva, z práva autorského a práva priemyslového vlastníctva, má riadny súhlas vlastníkov akýchkoľvek licencií, patentov, ochranných známok, obchodných značiek zachytených na súťažnom materiáli – to všetko v súlade s pravidlami siete FB. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto podmienok, Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, alebo jeho súťažný príspevok zo súťaže,
  • zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo blízkom vzťahu k organizátorovi
   súťaže, ktorým je spoločnosť ASKO Nábytok SR,
  • príspevok – odpoveď musí byť dodaná počas doby konania súťaže,
  • príspevok – odpoveď musí odpovedať tematickému zadaniu súťaže,
  • príspevky nesmú byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nesmú vykazovať neetické, vulgárne, xenofóbne prvky, nesmú byť v rozporu s dobrými mravmi a poškodzovať dobré meno Organizátora,
  • súťažiaci poskytuje vstupom do súťaže bezplatne výhradné oprávnenie použiť vložený materiál ku všetkým spôsobom použitia uvedeným v zmysle § 17 a § 18 autorského zákona, v rozsahu časovo, územne a množstve neobmedzenom, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo k ďalším reklamným účelom Organizátora súťaže.
 6. Určenie výhercu, výhry v súťaži a ich oznámenie:
  • Vyhlásenie víťazov súťaže prebehne vždy nasledujúci deň od položenia prvej súťažnej otázky do 11:00 hod SEČ. Tzn. – prvá otázka bude položená 25.4.2016 – výherca bude vyhlásený 26.4.2016 do 11:00 hod. Druhá otázka bude položená 26.4. 2016 – výherca bude vyhlásený 27.4.2016 do 11:00 hod. Tretia otázka bude položená 27.4.2016 – výherca bude známy 28.4.2016 do 11:00 hod. štvrtá otázka bude položená 28.4.2016 do 11:00 hod – výherca bude známy 29.4.2016 do 11:00 hod. Piata – posledná otázka bude položená 29.4.2016 – výherca bude známy 30.4.2016 do 11:00 hod.
  • Podmienkou výhry je správna odpoveď na položenú otázku v danom dni, zo všetkých odpovedí vyberie Porota vždy jedného výhercu
  • Porota – zložená zo zástupcov Organizátora
  • Mená víťazných príspevkov budú zverejnené na FB profile ASKO Nábytok SR – zverejnené budú krstné mená, priezviská.
  • Výhry:
   Víťaz vybraný porotou:
   • 1. výherca: balíček fandiacich predmetov SLOVENSKO
   • 2. výherca: balíček fandiacich predmetov SLOVENSKO
   • 3. výherca: balíček fandiacich predmetov SLOVENSKO
   • 4. výherca: balíček fandiacich predmetov SLOVENSKO
   • 5. výherca: balíček fandiacich predmetov SLOVENSKO

Víťazi súťaže budú kontaktovaní Organizátorom, následne budú vyzvaní k zaslaniu
svojich doručovacích adries a údajov do súkromnej správy na FB profile ASKO Nábytok SR.

 • Víťazom bude výhra odoslaná doporučene poštou – na nimi uvedenú doručovaciu adresu.
 • Pokiaľ sa výhru nepodarí prevziať z dôvodu na strane súťažiaceho ani do 30 dní od odoslania výhry organizátorom výhercovi súťaže, prepadá výhra organizátorovi súťaže.
 • Tato súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, organizovaná, ani inak spojená so spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.
 • Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účastou v akcii (predovšetkým funkčnosť a pripojenie k sieti).

IV. Ochrana osobných údajov a autorské práva

 • Organizátor spracováva osobné údaje v § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane osobných údajov)
 • Osobné údaje budú spracovávať poverení zamestnanci Organizátora, s ktorými má Organizátor uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané za účelom realizácie súťaže. Osobné údaje výhercu nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou zmluvného spracovateľa osobných údajov a doručovacej spoločnosti z dôvodu naplnenia podstaty súťaže – doprava výhry.
 • Výherca poskytuje svoje údaje dobrovoľne.
 • Súťažiaci poskytuje účastí v súťaži Organizátorovi bezplatné výhradne oprávnenie k užitiu súťažného príspevku podľa občianskeho zákonníku a autorského zákona č § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov (autorský zákon), (rozmnožovanie, rozširovanie, zdieľanie internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo apod.) v neobmedzenom rozsahu čo do miesta i množstva užitia, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe.