Osobné odbery vždy zadarmo
95 % produktov skladom
Milión spokojných zákazníkov
Košík 0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Všeobecné obchodné podmienky pre kamenné predajne (platné do 31.3.2022)

V Bratislave dňa 21.01.2020
ASKO – NÁBYTOK, spol.s r.o.

Jednajúcí:
Michal Moureček, konateľ
Achim Fahrenkamp, konateľ

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, IČO 35 909 790

I. Úvodné ustanovenia, dodania tovaru, cena

1) Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., IČO35909790, so sídlom: Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 34023/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uvedenej z druhej strany listu a kupujúci podpisom kúpnej zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou zmluvnej dohody medzi ním a predávajúcim. Tieto obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2) „Spotrebiteľ“ je osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Miestom dodania tovaru je prevádzka predávajúceho, kde bola kúpna zmluva uzatvorená, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Dodanie, výnos, montáž a dekorácie tovaru nie sú súčasťou kúpnej ceny. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu v minimálnej výške 25 percent kúpnej ceny. K prevzatiu tovaru je kupujúci oprávnený až po úhrade celej kúpnej ceny tovaru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preukázať sa dokladom o kúpe tovaru. Tovar, ktorý sa nachádza v prevádzke predávajúceho, je povinný kupujúci odobrať do 5 pracovných dní od zaplatenia. V prípade neodobrania tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň uskladnenia. V prípade dojednania dodania tovaru na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný zabezpečiť v dohodnutom termíne prístupovú cestu k miestu dodania a prevzatia tovaru. Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu včas alebo iným spôsobom úplne zmarí dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 25% kúpnej ceny.

3) Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí rozbaliť a riadne skontrolovať. Ak zistí kupujúci vady tovaru alebo jeho množstva, je kupujúci povinný tieto skutočnosti uviesť na dodacom liste. Zákazník má možnosť zakúpený tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia v prípade, že predloží nákupný doklad k tovaru a tovar je vrátený nepoškodený, nevyňatý z pôvodného obalu (teda nerozbalený a originálne zabalený) a kompletný do prevádzky, kde ho zakúpil, a má možnosť vymeniť ho za iný tovar rovnakej či väčšej ceny alebo za voucher s platnosťou 6 mesiacov. Možnosť vrátenia podľa tohto odseku sa nevzťahuje na nasledujúci tovar: tovar na zákazku, tovar objednaný z katalógu, posteľná bielizeň, matrace, tovar z výpredaja a zlacnený tovar s chybami. Pokiaľ kupujúci dojednal za úhradu odvoz tovaru u tretej osoby, nemá pri využití možnosti vrátiť tovar podľa tohto odseku voči predávajúcemu nárok na vrátenie uhradenej ceny dopravy.

II. Reklamačný poriadok

1) Prevádzkovateľ zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť spotrebiteľovi. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štrukturálny rozdiel u prírodných či textilných materiálov, lakovaných alebo kachľových plôch, typické vlastnosti dreva a peria vrátane zápachu alebo drobné odchýlky rozmerov u čalúnenia nábytku v rámci tolerancie. Predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu po dobu vybavenia reklamácie náhradný tovar. Kupujúci je povinný pri uplatnení vady odovzdať tovar predávajúcemu v takom stave, aby tovar spĺňal základné hygienické štandardy, nevyhnutné na preskúmanie tovaru. Bez toho nie je možné tovar od kupujúceho prevziať a preskúmať.

2) Ak obsahuje tovar vady, má spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu prevádzkovateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

3) Právo z vadného plnenia spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ spotrebiteľ vadu sám spôsobil (najmä v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním a pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru). Zodpovednosť prevádzkovateľa za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

4) Ak je na tovar poskytovaná záruka, spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.

5) Na žiadosť spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný poskytnúť mu záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

6) Spotrebiteľ je povinný počas reklamácie poskytnúť bezodkladne potrebnú súčinnosť. Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru.

7) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť mu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.

8) V prípade akéhokoľvek vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu, môže byť suma do výšky 100 € vyplatená v hotovosti na pokladni. V prípade vyššej sumy bude bezodkladne vrátená poštovou poukážkou (prípadne bankovým prevodom na účet kupujúceho či formou voucheru, ak sa na tom strany dohodnú).

9) Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

10) V prípade, že kupujúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ustanovenia týchto VOP sa nepoužijú a platí zákonná úprava zodpovednosti za vady. Zmluvná záruka na tovar je v takomto prípade poskytovaná kupujúcemu v trvaní šiestich mesiacov. Lehota na vybavenie reklamácie v takom prípade činí 6 mesiacov.

III. Alternatívne riešenie sporov

1) Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na servis.sk@asko.net ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/…index_en.htm

2) Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IV. Ochrana osobných údajov

1) Osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) spracúva ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B, Bratislava, 821 04 (prevádzkovateľ). Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: gdpr@asko.sk. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochr­ane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov plne rešpektuje právo na ochranu súkromia a osobných údajov a osobné údaje spracováva na legitímne účely a iba na základe preukázateľného právneho dôvodu na spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracovávané osobné údaje sú vždy primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania. Osobné údaje sú v podobe umožňujúcej identifikáciu údajov daného subjektu uložené iba počas doby, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané. Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva iba spôsobom, ktorým zabezpečí náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

2) Bez súhlasu spracováva prevádzkovateľ osobné údaje na nasledujúce účely: na splnenie kúpnej zmluvy s kupujúcim týkajúcej sa predaja tovaru a služieb, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či uskutočnenie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy; na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti a pre obchodné oznámenia týkajúce sa vlastných výrobkov a služieb na kontaktné údaje zákazníkov získané v súvislosti s predajom produktu alebo služby (zákaznícka výnimka). Poverenec na ochranu osobných údajov nie je vymenovaný.

3) Osobné údaje spracovávané spoločnosťou prevádzkovateľa môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom: v prípade niektorých činností prevádzkovateľ spolupracuje s externými subjektmi („spracovateľmi“), ktorí pre neho osobné údaje spracovávajú. Spracovatelia spracovávajú osobné údaje vždy na základe spracovateľskej zmluvy.

4) Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša mimo EÚ ani do krajín ani medzinárodných organizácií a neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Okrem odvolania súhlasu (ak je spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe súhlasu) má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a získať ich kópiu, právo na opravu, zmenu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection­.gov.sk).