Osobné odbery vždy zadarmo
95 % produktov skladom
Milión spokojných zákazníkov
Košík 0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb v e-shope

1. Úvodné ustanovenia

a) Tieto zmluvné obchodné podmienky pre predaj na e-shope (ďalej len „OP“) spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 909 790, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 34023 /B, oddiel Sro (ďalej len „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej aj len „zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a jej zmluvným partnerom (kupujúcim), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na diaľku – v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke www.asko-nabytok.sk (ďalej len „e-shop“).

b) Zmluvným partnerom (kupujúcim) môže byť tak buď spotrebiteľ alebo iná osoba (spotrebiteľ a iná osoba ďalej označovaní len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

c) Spotrebiteľom je pre účely týchto obchodných podmienok každá fyzická osoba, ktorá v súvislosti s kúpou a z nej vyplývajúcim záväzkom nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

d) Inou osobou je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

e) Tieto OP platia pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu s výnimkou, ak predávajúci a zákazník uzatvoria osobitnú písomnú dohodu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto OP, alebo výslovne vylúčia platnosť týchto OP pre danú zmluvu. V takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito OP. Na spotrebiteľa sa vzťahujú len tie časti týchto obchodných podmienok a ich ustanovenia, z ktorých to výslovne vyplýva.

f) Potvrdením tlačidla „Potvrdiť objednávku“ vyjadruje zákazník súhlas s týmito OP a tiež, že sa oboznámil a zobral na vedomie poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy ako aj všetky ostatné informácie obsiahnuté v týchto podmienkach alebo na webe e-shopu určené zákazníkom a spotrebiteľom. Zmluvný partner takýmto spôsobom neodvolateľne a výslovne potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s týmito OP, ktorých súčasťou sú informácie predávajúceho poskytované pred uzavretím zmluvy uvedené v článku 2. týchto OP, a síce v ich znení platnom a účinnom v okamihu takéhoto potvrdenia.

1.2. Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho:

ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o.
so sídlom Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava (ďalej len „sídlo“ alebo „adresa“)
IČO: 35 909 790
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 34023 /B, oddiel Sro
DIČ: 2021943000, IČ DPH: SK2021943000
Telefónne číslo: +421 322 902 902, voľba 2
E-mailová adresa: info.eshop@asko.net

1.3. Kontaktné údaje miesta pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady:

https://www.asko-nabytok.sk/reklamacie
a práva na odstúpenie od zmluvy:
https://www.asko-nabytok.sk/odstupenie

1.4. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
http://www.so­i.sk/sk/Podava­nie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Iné informácie predávajúceho poskytované pred uzatvorením zmluvy

Nasledujúce skutočnosti uvádzané predávajúcim a oznámenia (upozornenia) sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, platia len oznámenia predávajúceho spoločnosti uvedené v tomto článku v rozsahu písm. a) až l).

Týmto predávajúci oznamuje zákazníkom, že:

a) Označenie produktov ponúkaných v e-shope a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke e-shopu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.

b) Ceny tovarov a služieb, ponúkaných v e-shope sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní a štátom vyberaných poplatkov. Ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Ceny taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (viď písm. k) nižšie).

c) Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena aktuálna, uvedená na webovej stránke e-shopu v okamihu odoslania objednávky zákazníkom v zmysle čl. 6. Predajná cena sa neurčuje na základe automatického spracovania/pro­filovania.

d) Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v e-shope nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

(i) bezhotovostne platbou platobnou kartou,
(ii) prostredníctvom tretej osoby – splátkovej spoločnosti formou nákupu na splátky,
(iii) prostredníctvom platobnej služby 24pay, Apple Pay alebo Google Pay,
(iv) v prípade miesta dodania na území SR tiež v hotovosti na dobierku za poplatok vo výške stanovenej Predávajúcim,
(v) v prípade osobného odberu (služba Click & Collect) v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke zvolenej zákazníkom ako miesto odberu.

e) Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód sú podrobnejšie opísané na webovej stránke predajcu alebo prevádzkovateľa príslušnej platobnej služby.

f) Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v e-shope pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto OP uvedené inak). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nákup na splátky.

g) V prípade voľby nákupu na splátky bude zákazník presmerovaný na portál tretej osoby – splátkovej spoločnosti. V prípade, ak nedôjde k platnému uzatvoreniu zmluvy medzi zákazníkom a treťou osobou – splátkovou spoločnosťou, nedôjde ani k platnému a účinnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V takomto prípade môže byť zákazník kontaktovaný predávajúcim s cieľom dohody na iných platobných podmienkach.

h) Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy tovaru sú podrobnejšie uvedené na webovej stránke predajcu.

i) Zákazník hradí platby za dopravu vo výške v závislosti od ním zvoleného typu dopravy, druhu tovaru a miesta určenia. Aktuálny cenník dopravy je dostupný na webe e-shopu.

j) Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto OP a v prípade spotrebiteľov tiež v časti III. Zmluvných obchodných podmienkach pre predaj tovaru spotrebiteľom v obchode (Reklamačný poriadok).

k) Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia podmienky a ceny účtované poskytovateľmi týchto služieb pre zákazníkov, predávajúci sám neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov alebo prostriedky vzdialeného prístupu pri využití e-shopu.

l) Potvrdením a odoslaním objednávky v e-shope činí zákazník predávajúcemu záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto OP).

m) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v e-shope, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých častí alebo kusov, okamihom prevzatia poslednej doručovanej časti alebo kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v písomnej forme, odstúpenie je nutné doručiť na adresu sídla predávajúceho uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto OP alebo elektronicky (ďalej len „"b>oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy zverejnený na webovej stránke predávajúceho na linku:

https://www.asko-nabytok.sk/od­stupenie

Bližšie informácie obsahuje tiež Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, ktoré je rovnako zverejnené na webovom sídle predávajúceho na linku:

https://www.asko-nabytok.sk/caste-otazky-eshop (Odstúpenie od zmluvy).

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

n) Právo odstúpenia od zmluvy neplatí pre prípady špecifikované v §19 ods.1. z.č.108/2024 Z.z.

o) Spotrebiteľ stráca okamihom úplného poskytnutia služby právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie opravy, ak spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o návštevu na účely vykonania opravy a plnenie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa.

p) V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu v prevádzke predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar na určenú adresu predávajúceho najneskôr v jej posledný deň.

q) Vrátenie tovaru jeho zaslaním sa realizuje odoslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru alebo jeho fyzickým odovzdaním a určenom mieste v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho počas otváracích hodín. Adresa pre vrátenie tovaru odoslaním späť je uvedená na pokynoch pre odstúpenie a vrátenie tovaru, ktoré sú zverejnené na webe predávajúceho a ktoré môžu byť súčasťou zásielky. Pokiaľ k zásielke nie sú priložené, môže kontaktovať spotrebiteľ Zákaznícke centrum na emailovej adrese www.asko-nabytok.sk alebo na telefónnom čísle +421 322 902 902, voľba 2.

r) Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný a úplný, t. j. vrátane všetkých jeho častí, súčastí, príslušenstva, dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa charakteru a možnosti tiež vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

s) V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri tovare, ktorý pre ďalšie uvedenie do predaja vyžaduje jeho vyčistenie (vypranie) a/ alebo dezinfekciu (napr. matrace) a iné obdobné postupy, považujú sa náklady na nich za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je kupujúci povinný nahradiť paušálnou náhradou vo výške 40,–€ pri cene 1 kusa tovaru menej ako 150,–€ a 75,–€ v ostatných prípadoch. Strany sa dohodli na započítaní s nárokom kupujúceho podľa písm. v) tohto článku.

t) V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorých predávajúci na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

u) V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný spotrebiteľovi vrátiť všetky platby za tovar, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou nižšie. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak, spotrebiteľovi pritom nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

v) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo pred tým, ako mu spotrebiteľ preukázal zaslanie tovaru späť.

w) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) vo veciach upravených týmito OP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho námietky alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete na adrese www.soi.sk.

3. Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

a) Na vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa"). Uplatnenie a pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené.

b) Zmluvným jazykom je slovenčina.

c) Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto OP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

d) Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (http://www.soi.sk/…h-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke

https://www.mhsr­.sk/obchod/ochra­na-spotrebitela/al­ternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky účet

a) Objednávka dodania tovaru môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.

b) Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka.

c) Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.

d) Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v e-shope predávajúceho. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný informovať o tej skutočnosti predávajúceho a svoje heslo bezodkladne zmeniť.

e) Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované; založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby alebo plnenia (napr. vernostné programy a pod.), vyžadujúce osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné po vymazaní ďalej využívať.

5. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a) Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v e-shope („objednávka“).

b) Zákazník najprv môže vybrať jednotlivé tovary kliknutím na príslušné tlačidlo. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci jednotlivých krokov procesu objednania. Objednávka sa stáva úplnou a platnou po odkliknutí tlačidla potvrdzujúceho objednávku s povinnosťou platby, ktorým zákazník zároveň výslovne potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s vyhláseniami a informáciami, ktoré sú integrálnou súčasťou kúpnej zmluvy.

c) Meniť a upravovať objednávku možno do jej potvrdenia. Po jej potvrdení môže zákazník požadovať zmeniť ním uvedené kontaktné údaje (telefón, e-mailové spojenie) a to prostredníctvom zákazníckej linky alebo e-mailom. Zmena je platná momentom jej potvrdenia e-mailom zo strany predávajúceho.

d) Po kliknutí na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky („potvrdenie o prijatí objednávky“).

e) Na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje zákazníkovi dodať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za tovar, príslušné vedľajšie náklady, ak tieto zaťažujú zákazníka a tovar prevziať.

6. Ceny, platba, faktúra

a) Všetky ceny sú uvedené v eurách € a sú uvedené vrátane DPH.

b) Platba môže byť v prípade osobného odberu realizovaná platbou v predajni v hotovosti, alebo inak platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom alebo prostredníctvom 24 pay, Apple pay alebo Google Pay, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda a možnosť osobného odberu k dispozícii.

c) V prípade platby platobnou kartou alebo 24 pay, Apple pay alebo Google Pay, je čiastka odpočítaná po potvrdení objednávky po uskutočnení platobnej transakcie. Pri platbe v predajni je tovar odovzdaný po zaplatení.

Zákazník súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky – emailom. Faktúra bude odoslaná po doručení tovaru, resp. poslednej časti zásielky.

d) Po tom ako bola zásielka odoslaná už nie je prípustná žiadna zmena fakturačných údajov.

7. Výhrada vlastníckeho práva

a) U zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, si predávajúci vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:

(i) Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má voči zákazníkovi.
(ii) Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru.

8. Dodanie, miesto dodania

a) Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že tomuto umožní disponovať s tovarom v mieste dodania a zákazníka o tom včas informuje.

b) Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese v Slovenskej republike, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol („miesto dodania“). Tovar sa považuje za doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke k prvým vchodovým dverám na určenej adrese. Za neexistenciu prekážok a obmedzení v prístupe k prvým dverám zodpovedá zákazník.

c) Ak predávajúci má povinnosť tovar odoslať, platí že termínom odovzdania zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom je okamih, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi v mieste dodania.

d) Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, prevzatím tovaru. Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru v mieste dodania ním určenom alebo v inom mieste, v ktorom zákazník tovar od dopravcu fakticky prevzal.

e) Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo predávajúceho, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

f) Ak predávajúci zákazníkovi, ktorý je podnikateľom tovar odošle, uskutoční sa dodanie tovaru, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka.

g) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, odovzdaním tovaru.

V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže byť od preberajúceho požadované preukázanie totožnosti za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia príslušného dokladu môže byť odmietnuté vydanie zásielky, pričom náklady znáša zákazník.

Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania.

h) Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru. Predávajúci montáž pri nákupe v e-shope neposkytuje.

9. Škody spôsobené pri preprave:

a) Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcovi. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

b) Za účelom kontroly stavu zásielky odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne pri prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav a neporušenosť zásielky pred prepravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

10. Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

Práva zákazníkov v prípade vytknutia vád dodaného plnenia sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, primerane riadia čl.II. Zmluvných obchodných podmienok pre predaj tovaru spotrebiteľom v obchode (Reklamačný poriadok) predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi. V prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluvné obchodné podmienky pre predaj tovaru spotrebiteľom v obchode sú zverejnené na webe predávajúceho a v každej jeho predajni.

11. Odstúpenie od zmluvy

a) Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa príslušných ustanovení článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

b) Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy výlučne v prípadoch a spôsobom, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy.

c) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti u dodávateľov.

12. Ochrana osobných údajov

a) Osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) spracúva ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, Bratislava, 821 04 (prevádzkovateľ). Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: gdpr@asko.sk. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochr­ane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov plne rešpektuje právo na ochranu súkromia a osobných údajov a osobné údaje spracováva na legitímne účely a iba na základe preukázateľného právneho dôvodu na spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracovávané osobné údaje sú vždy primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania. Osobné údaje sú v podobe umožňujúcej identifikáciu údajov daného subjektu uložené iba počas doby, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané. Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva iba spôsobom, ktorým zabezpečí náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

b) Bez súhlasu spracováva prevádzkovateľ osobné údaje na nasledujúce účely: na splnenie kúpnej zmluvy s kupujúcim týkajúcej sa predaja tovaru a služieb, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či uskutočnenie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy; na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti a pre obchodné oznámenia týkajúce sa vlastných výrobkov a služieb na kontaktné údaje zákazníkov získané v súvislosti s predajom produktu alebo služby (zákaznícka výnimka).

c) Osobné údaje spracovávané spoločnosťou prevádzkovateľa môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom: v prípade niektorých činností prevádzkovateľ spolupracuje s externými subjektmi („spracovateľmi“), ktorí pre neho osobné údaje spracovávajú. Spracovatelia spracovávajú osobné údaje vždy na základe spracovateľskej zmluvy.

d) Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša mimo EÚ ani do krajín ani medzinárodných organizácií a neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Okrem odvolania súhlasu (ak je spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe súhlasu) má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a získať ich kópiu, právo na opravu, zmenu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection­.gov.sk).

13. Záverečné ustanovenia

a) Tieto OP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto OP sú platné a účinné od 01.07.2024. Platne uzavretá kúpna zmluva počnúc týmto dňom sa spravuje týmito OP. Predávajúci oznamuje zmeny OP na svojej internetovej stránke www.asko-nabytok.sk

b) Tieto OP sú k dispozícii na adrese sídla predávajúceho a v jeho prevádzkach alebo tiež elektronicky na adrese www.asko-nabytok.sk.

c) Predávajúci nezodpovedá za dostupnosť svojho e-shopu.

ASKO – NÁBYTOK, SPOL. S R.O.

14. PRÍLOHA Č. 1 – POKYNY PRE POUŽITIE, MONTÁŽ A ÚDRŽBU TOVARU

link na stiahnutie súboru .pdf tu.

15. PRÍLOHA Č. 2 – VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

link na stiahnutie súboru .pdf tu.

16. PRÍLOHA Č. 3 – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

link na stiahnutie súboru .pdf tu.