Osobné odbery vždy zadarmo
95 % produktov skladom
Milión spokojných zákazníkov
Košík 0.00 €
Produkt bol pridaný do košíka
img
Ostatné produkty v košíku
produktov v košíku
Medzisúčet
0

Všeobecné obchodné podmienky (platné do 20.4.2022)

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok eshopu www.asko-nabytok.sk (ďalej len „VOP“)

Firma: ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o.
Sídlo: : Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava
IČ: 35909790
DIČ: 2021943000 IČ DPH:SK2021943000
e-mailová adresa: info.eshop@asko.net
tel.: +421 322 902 902, voľba 2

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34023/B (ďalej len predávajúci“ nebo „spoločnosť ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o.“)

Webová adresa e-shopu: http://www.asko-nabytok.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa: VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: 6156858/0200
IBAN: SK63 0200 000­0 0000 0615 6­858
SWIFT kód: SUBASKBX

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., IČO35909790, so sídlom: Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34023/B (ďalej len „predávajúci“) tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2 Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.4 V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom predávajúceho zoznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1.6 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.7 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.8 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.9 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.10 Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.11 Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

1.12 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

1.13 Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako päť rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

3.2 Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.3 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

3.4 Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

3.5 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3.6 Predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len „tovar“). Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru. Montáž pri objednávkach v e-shope neposkytujeme. Informácie o tovar dostupný na portálu sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovaru vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. Vyobrazené odtiene výrobku sa môžu líšiť v závislosti od individuálneho nastavenia technických parametrov monitora každého kupujúceho. Vyobrazené doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety nie sú súčasťou zakúpeného tovaru, pokiaľ nie je výslovne v popise tovaru uvedené inak.

3.7 Po vyexpedovaní objednávky už nie je prípustné, aby kupujúci požadoval od predávajúceho zmenu fakturačných údajov, ktoré uviedol v objednávke.

3.8 Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Dodatočné zmeny a doplnky v už urobenej objednávke zo strany kupujúceho musia byť urobené prostredníctvom e-mailu sales.eshop@asko.net, alebo prostredníctvom call-centra predávajúceho na tel.č.0322 902 90­2 voľba 2; také zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného.

4.2 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu, dobierku a dopravné osobne pri prevzatí tovaru od pracovníka externého dopravcu, ak je tovar zasielaný

 • v hotovosti na dobierku (dobierka je možná iba pri dodávke na území SR) v mieste určenom kupujúcim v objednávke, za platbu týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady: 2 Eur
 • prostredníctvom splátok
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty
 • prostredníctvom – 24pay

4.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu, a to do celej výšky kúpnej ceny. K prevzatí tovaru je kupujúci oprávnený až po úhrade celej kúpnej ceny tovaru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preukázať sa dokladom o kúpe tovaru.

5. TERMÍN DODANIA, DOPRAVA, CENA ZA DOPRAVU

5.1 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke, ak sa následne predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Tovar predávajúci dodáva len v rámci územia Slovenskej republiky.

5.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 pracovných dní po uzatvorení kúpnej zmluvy, nie je – je u tovaru na jeho produktovej karte v e-shope uvedená doba kratšia; a to v pracovné dni, v čase od 8: 00–17: 00 hod.

5.3 Cena za dopravu tovaru na adresu dodania určenú kupujúcim je uvedená na každej karte tovaru v e-shope a podľa hmotnosti a rozmerov tovaru je cena za dopravu 7 EUR za balík (DPD SK s.r.o.), prípadne 9, 19 alebo 29 EUR u paletovej prepravy (GEIS Cargo).

5.4 Ak si kupujúci v jednej objednávke zakúpi tovar s rozdielnou dobou dodania, ktoré nie je kupujúcemu dodávané v rovnaký deň, potom bez ohľadu na hmotnosť tovaru u tovaru, ktoré je dodávané neskôr. platí, že:

5.5 u tovaru, ktorého kúpna cena je nižšia ako 115 EUR, je cena za dopravu 6, – EUR.

5.6 u tovaru, ktorého kúpna cena je vyššia ako 115 EUR, je cena za dopravu 10, – EUR.

Akcia doprava zadarmo nad určitú hodnotu objednávky platí iba na prvú expedíciu zo skladu. S týmito špecifickými podmienkami je zákazník oboznámený už pri vytváraní objednávky.

5.7 Pri objednaní dvoch kusov akéhokoľvek tovaru sa automaticky uplatňuje sadzba dopravného drahšieho tovaru podľa predchádzajúceho odseku.

5.8 Dodanie nie je súčasťou kúpnej ceny. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

5.9 Pri objednávke s celkovou cenou tovaru nad 1 000 EUR, – Sk je doprava tovaru zadarmo, ak nie je u konkrétneho tovaru uvedené v priebehu objednávky inak.

5.10 Pri objednaní 3 a viac kusov tovaru, v celkovej hodnote do 1000 EUR je sadzba dopravného 29 EUR, – Sk.

5.11 Služba osobný odber je realizovaná zadarmo. Možnosť vyzdvihnutia objednaného tovaru je na adrese skladu a v nižšie uvedených prevádzkach predávajúceho (to neplatí, keď je u konkrétneho tovaru na jeho produktovej karte obmedzená možnosť osobného odberu iba na Centrálny sklad):

 • Centrálny sklad – Trenčín, Priemyselný park, Záblatie 632, Trenčín, 91106
 • Predajňa – Bratislava, Shopping Palace Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2B, Bratislava, 82104
 • Predajňa – Nitra, Obchodné centrum GALÉRIA, Bratislavská cesta 5B, Nitra, 94901
 • Predajňa – Trenčín, Nákupná zóna TESCO, Belá 7046, Trenčianská Turná, Trenčín, 91321
 • Predajňa – Prievidza, Nákupné centrum PRIEVIDZA, Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza, 97101
 • Predajňa – Poprad, Nákupné centrum STOP SHOP, Svitská cesta 3, Poprad, 05801
 • Predajňa – Košice, Cassovia Shopping Center, Pri Prachárni 3, Košice, 04011
 • Predajňa – Banská Bystrica, Radvaň Park, Zvolenská cesta 30F/15349, 97405
 • Predajňa – Prešov – Sekčov, Rusínska, 08001

5.12 Pri zvolení osobného odberu si kupujúci so sebou prinesie Potvrdenie na vyzdvihnutie tovaru a svoj doklad totožnosti. Platba je pri osobnom odbere možná:

 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty
 • prostredníctvom 24-pay
 • v hotovosti (s výnimkou Centrálneho skladu, kde tento spôsob platby nie je možný)

V prípade zvolenia zhora popísaného osobného odberu a úhrade kúpnej ceny pri odoslaní objednávky tovaru si kupujúci vyzdvihne tovar do 5 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy

V prípade zvolenia zhora popísaného osobného odberu na kamennej predajni predávajúceho a zvolenie úhrady kúpnej ceny pri prevzatí tovaru si kupujúci vyzdvihne tovar do 2 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný tovar riadne pri osobnom prevzatí skontrolovať. Ak zistí kupujúci vady tovaru alebo jeho množstvo, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať bezodkladne predávajúceho a má právo tovar neprevziať.

5.13 Predávajúci upozorňuje, že u využitia služby dopravy tovaru, vykládku poskytuje len jeden vodič a je teda potrebná fyzická súčinnosť kupujúceho s vodičom pri vykládke.

5.14 V prípade neodobratie tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň uskladnenia, to sa netýka odstúpenia od zmluvy popísanej v Čl. 6 týchto VOP.

5.15 Kupujúci je povinný zabezpečiť v dohodnutom termíne prístupovú cestu k dohodnutému miestu dodania a prevzatia tovaru. Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu včas alebo iným spôsobom úplne zmarí dodania tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 25% kúpnej ceny.

5.16 Tovar je doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke k prvým vchodovým dverám, pokiaľ tomu podmienky dovoľujú.

5.17 Ak je zásielka doručovaná na adresu určenú zákazníkom, je kupujúci dopravcom spravidla vopred kontaktovaný. Pokiaľ kupujúci nie je pri doručovaní zásielky zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je kupujúci povinný dopravcu kontaktovať a dohodnúť s ním čas dodania. Dopravca spravidla sám robí tri pokusy o doručenie tovaru. Termín dodania tovaru je zachovaný aj vtedy, keď je pokus o doručenie zásielky, pri ktorom nebol kupujúci zastihnutý, urobený pred uplynutím termínu dodania tovaru. Ak sa nepodarí zásielku do 10 dní od expedície doručiť kupujúcemu, je táto zásielka automaticky vrátená predávajúcemu.

5.18 Kupujúci je povinný tovar riadne pri prevzatí od dopravcu skontrolovať. Pokiaľ kupujúci pri dodaní tovaru dopravcom zistí poškodenie zásielky, o ktorom má za to, že bolo spôsobené pri preprave, alebo ak počet skutočne dodaných balíkov nezodpovedá počtu balíkov uvedených na prepravnom liste dopravcu, odporúča sa pre takúto reklamáciu kupujúcemu nasledujúci postup. Kupujúci uvedie vady alebo nesprávny počet balíkov ako výhradu do prepravného listu dopravcu a následne vypíše reklamačný formulár na internetovej stránke predávajúceho uvedenej vyššie alebo odošle elektronickou poštou predávajúcemu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bola kupujúcemu zásielka doručená. Kupujúci by pokiaľ možno nemal so zásielkou nijako manipulovať a mal by zabezpečiť uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Kupujúci súčasne zašle fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a protokolu dopravcu.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

6.2 Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

6.3 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, s výnimkou poplatku za dobierku (ako spôsobu platby) vo výške 2 Eur, ktorý sa nevracia.

6.4 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.6 Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6.7 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť platbu spotrebiteľovi pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.8 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.9 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru

6.10 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.11 Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok.

6.12 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (napr. matrace a chrániče matrace, vankúše, prikrývky a bielizeň)
 • predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný

6.13 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil.

6.14 Kupujúci, ktorý tovar nakúpil ako podnikateľ (vo zmysle čl. 1.10 a 1.11 týchto VOP) nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku 6 VOP.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 Prevádzkovateľ zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť spotrebiteľovi.

7.2 Predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu po dobu vybavenia reklamácie náhradný tovar.

7.3 Kupujúci je povinný pri uplatnení vady odovzdať tovar predávajúcemu v takom stave, aby tovar spĺňal základné hygienické štandardy, nevyhnutné na preskúmanie tovaru. Bez toho nie je možné tovar od kupujúceho prevziať a preskúmať.

7.4 Za vady tovaru sa nepovažuje najmä keď

 • vada bola na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
 • chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho,
 • ide o bežné opotrebovanie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,
 • úžitkové i estetické hodnoty tovaru boli nedbalým spôsobom užívanie tovaru predčasne vyčerpané
 • jedná sa o prirodzené vlastnosti prírodných materiálov, nie o vadu (napr. hrče, svetelné tieňovanie a dyhovanie pri drevených výrobkov, priľnavosť prachu a chĺpkov u textilných poťahov, pozinkovanie ,, atď.) Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štrukturálny rozdiel u prírodných či textilných materiálov, lakovaných alebo kachľových plôch, typické vlastnosti dreva a peria vrátane zápachu alebo drobné odchýlky rozmerov u čalúnenia nábytku v rámci tolerancie.
 • sa vada ani po dôkladnom odbornom preskúmaní na tovare neprejaví

7.5 Ak obsahuje tovar vady, má spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu prevádzkovateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

7.6 Právo z vadného plnenia spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ spotrebiteľ vadu sám spôsobil (najmä v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním a pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru). Zodpovednosť prevádzkovateľa za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.7 Ak je na tovar poskytovaná záruka, spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.

7.8 Na žiadosť spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný poskytnúť mu záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

7.9 Spotrebiteľ je povinný počas reklamácie poskytnúť bezodkladne potrebnú súčinnosť. Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru.

7.10 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť mu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.

7.11 V prípade akéhokoľvek vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu, môže byť suma do výšky 100 EUR, vyplatená v hotovosti na pokladni, ak sa pri nákupe jednalo o osobný odber tovaru. V prípade vyššej sumy bude bezodkladne vrátená poštovou poukážkou (prípadne bankovým prevodom na účet kupujúceho či formou voucheru, ak sa na tom strany dohodnú).

7.12 Na základe § 620 OZ záručná doba za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, je 24 mesiacov. V zmysle výkladu OZ zákonnú záručnú dobu nemožno skrátiť. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad pri vreckovej batérii). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie). Informácia o obmedzení životnosti, pokiaľ sa nejedná o všeobecne známu vlastnosť, musí byť prístupná kupujúcemu napr. formou odvolávky na technickú normu, uvedením na predávanej veci a pod. Nesplnenie tejto informačnej povinnosti je SOI oprávnená kontrolovať.

7.13 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

7.14 V prípade, že kupujúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ustanovenia týchto VOP sa nepoužijú a platí zákonná úprava zodpovednosti za vady podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. . Zmluvná záruka na tovar je v takomto prípade poskytovaná kupujúcemu v trvaní šiestich mesiacov. Lehota na vybavenie reklamácie v takom prípade činí 6 mesiacov.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1 Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na servis.eshop@asko.net –ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/…index_en.htm

8.3 Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochr­ane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) spracúva ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B, Bratislava, 821 04. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: gdpr@asko.sk

9.2 Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov, plne rešpektuje právo na ochranu súkromia a osobných údajov a osobné údaje spracováva na legitímne účely a iba na základe preukázateľného právneho dôvodu na spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracovávané osobné údaje sú vždy primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania. Osobné údaje sú v podobe umožňujúcej identifikáciu údajov daného subjektu uložené iba počas doby, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané.

9.3 Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva iba spôsobom, ktorým zabezpečí náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

9.4 Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša mimo EÚ ani do krajín ani medzinárodných organizácií a neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9.5 Okrem odvolania súhlasu (ak je spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe súhlasu) má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a získať ich kópiu, právo na opravu, zmenu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu. ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection­.gov.sk).

9.6 Poverenec na ochranu osobných údajov (DPO) Nie je vymenovaný

9.7 Osobné údaje, ktoré budú spracované:

 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt.

9.8 Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Predaj tovaru v e-shope na webovej adrese uvedenej v záhlaví
 • Zasielanie obchodných oznámení Kupujúcemu zo strany Predávajúceho
 • Zľavový bonusový program Kupujúcim
 • Registrácia v e-shope Predávajúceho
 • Predzmluvné rokovania
 • Správa užívateľského konta
 • Odpoveď na otázku v kontaktnom formulári e-shope
 • Poskytovanie prispôsobených reklám, sponzorovaného obsahu a zasielanie propagačných informácií Subjektom údajov týkajúce sa vlastných výrobkov a služieb na kontaktné údaje zákazníkov získané v súvislosti s predajom produktu (zákaznícka výnimka).
 • na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti

9.9 V prípade registrácie Subjektu údajov ako kupujúceho sú osobné údaje spracovávané v súlade s ustanovením čl. 6, ods. 1., písm. b) Nariadenia – poskytnutie osobných údajov nevyhnutnou požiadavkou pre splnenie zmluvy alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uskutočniť predzmluvné rokovania, zmluvu uzavrieť či jej zo strany spoločnosti plniť.

9.10 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • dodávatelia, poradcovia, prepravcovia a iní poskytovatelia služieb, ktorí sa podieľajú na predaji a dodaní tovaru, vybavovanie reklamácií a realizáciu platieb
 • spriaznené spoločnosti – spoločnosti, ktoré sú vlastnené alebo riadené spoločnosťou
 • obchodní partneri – dôveryhodné spoločnosti, ktoré môžu poskytovať informácie o produktoch a službách, tam, kde Subjekt údajov poskytol samostatný súhlas.
 • uplatňovanie práva – pri výzve zo strany štátnych orgánov, alebo pri ochrane zákazníkov

9.11 Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9.12 Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcom poskytované dobrovoľne.

9.13 Predávajúci realizuje všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení s predajom tovaru v jeho prevádzkových miestach.

9.14 Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje, že:

 • osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
 • pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretej zeme, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám,

9.15 Subjekt údajov má právo (napr. emailom či prostredníctvom poštovej zásielky)

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, tzn. vziať udelený súhlas späť.
 • upravovať svoje osobné údaje a ich rozsah
 • požadovať od Správcu informácie, aké jeho osobné údaje spracováva
 • právo požadovať od Správcu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu
 • má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi ako aj
 • právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore so zákonom

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.2 Prílohu č. 2 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5 Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

10.7 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

10.8 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1. 2. 2020.

ASKO – NÁBYTOK, SPOL. S R.O.

11. PRÍLOHA Č. 1 – POKYNY PRE POUŽITIE, MONTÁŽ A ÚDRŽBU TOVARU

link na stiahnutie súboru .pdf tu.

11. PRÍLOHA Č. 2 – VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

link na stiahnutie súboru .pdf tu.